Select Language :

National Emergency Operation Center

Home » गोरखा भूकम्प, २०७२ खोज, उद्धार तथा राहतको एक महिनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन