Select Language :

National Emergency Operation Center

Home » News

Alert

२०७५ कार्तिक १२ गते राष्ट्रिय आपत्कालिन कार्य संचालन केन्द्रमा बसेको सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रका नेतृत्व दायी, सह-नेतृत्व दायी तथा अन्य निकायका विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरुको बैठकमा भएका निर्णयहरु २०७५ कार्तिक १२ गते राष्ट्रिय आपत्कालिन कार्य संचालन केन्द्रमा बसेको सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रका नेतृत्व दायी, सह-नेतृत्व दायी तथा अन्य निकायका विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरुको बैठकमा भएका निर्णयहरु 


Download file for more information: शीतलहर सम्बन्धि निर्णयहरु.pdf